MBA Gossip

  • โรคไตเสื่อมเป็นอย่างไร - โรคไตเสื่อม หมายถึงโรคที่ทำให้มีการสูญเสียเนื้อไตและมีการเสื่อมของการทำงานของไตอย่างช้าๆ อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี เมื่อไตเสื่อมมากก็จะเกิดโรคแทรกซ้อ...
    1 ปีที่ผ่านมา
  • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาของแม่น้ำน่านตอนใต้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยงวง ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี ครอบคลุม...
    1 ปีที่ผ่านมา
  • เพื่อนแพง - พุทธศักราช 2476 นาข้าวชูรวงทองเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งบ้านสร้าง อำเภอหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี เสียงควบขี่ไอ้เปลี่ยว ควายคู่ใจของ ไอ้ลอ (ศุกลวัฒน์ คณารศ)...
    1 ปีที่ผ่านมา
Custom Search
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling)

ปฏิกิริยา:  
ฐานข๎อมูลของลูกค๎า (Database) การตลาดทางตรงถือเป็นการทาการตลาดโดยใช๎ฐานข๎อมูล (Database Marketing) ซึ่งหมายถึง กระบวนการสร๎างการเก็บรักษาและการใช๎ฐานข๎อมูลของลูกค๎าและฐานข๎อมูลอื่น โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อสื่อสารและซื้อขาย โดยเป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลอยำงมีระบบเกี่ยวกับลูกค๎า หรือกลุํมเป้าหมายให๎เป็นปัจจุบัน สามารถเข๎าถึงและนาไปใช๎เพื่อจุดมุํงหมายทางการตลาดได๎ หรือเพื่อสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค๎า
การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เป็นผู๎แทนขององค์กรที่ไปพบผู๎ที่คาดหวัง โดยมีวัตถุประสงค์วำจะเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู๎ที่คาดหวังให๎เป็นลูกค๎า โดยใช๎กระบวนการขาย (Selling Process) ซึ่งแบํงเป็น

การเสาะแสวงหาผู๎ที่คาดวำจะเป็นลูกค๎า (The Prospecting) หมายถึงวิธีการดาเนินการเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบัญชีรายชื่อของบุคคลหรือสถาบันที่มีโอกาสจะเป็นผู๎ที่คาดวำจะเป็นลูกค๎า

การเตรียมการกํอนเข๎าพบลูกค๎า (The Preapproach) หมายถึงขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับลูกค๎าที่ผำนการกลั่นกรองแล๎ว

การเข๎าพบลูกค๎า (The Approach) หมายถึงการใช๎ความพยายามเพื่อให๎มีโอกาสพบปะสนทนากับลูกค๎า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกความเอาใจใสํจากลูกค๎า ทาให๎ลูกค๎าสนใจ และนาไปสูํการเสนอขายอยำงแนบเนียน

การเสนอขายและสาธิตการขาย (The Presentation and Demonstration) การเสนอขายคือ การที่พนักงานทาการเสนอสินค๎าหรือบริการให๎แกํลูกค๎า โดยมีจุดมุํงหมายที่จะโน๎มน๎าวจิตใจของลูกค๎าให๎มาใช๎สินค๎า หรือใช๎สินค๎าที่เคยใช๎อยูํแล๎วตํอไปและตลอดไป แบํงออกเป็น 2 สํวนคือ การเสนอคือการแจ๎งให๎ลูกค๎าทราบถึงคุณลักษณะตำงๆของสินค๎าหรือบริการ และการขายคือการแจ๎งให๎ลูกค๎าทราบถึงผลประโยชน์และข๎อได๎เปรียบตำงๆที่ลูกค๎าจะได๎รับจากสินค๎าหรือบริการนั้นๆ

การจัดการกับข๎อโต๎แย๎ง (The Objection) ข๎อโต๎แย๎งทางการขายคือ พฤติกรรมตำงๆที่ผู๎มุํงหวังได๎แสดงออกมาในทางตํอต๎านหรือไมํเห็นด๎วย ในขณะที่พนักงานกาลังดาเนินการสาธิตสินค๎า

การปิดการขาย (The Closing) เป็นเทคนิคที่นาออกมาใช๎เพื่อให๎ได๎ใบสั่งซื้อจากลูกค๎า โดยเทคนิคนี้จะต๎องนาออกมาใช๎ในจังหวะเวลาที่เหมาะสม นั่นก็คือจังหวะที่มีสัญญาณวำลูกค๎าพร๎อมจะซื้อแล๎ว ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นด๎วยความสมัครใจของลูกค๎า

การติดตามผลและดูแลลูกค๎า (The Follow-Up) เป็นการรับประกันความพอใจของลูกค๎า รวมถึงการแวะเยี่ยมลูกค๎าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล๎วเป็นครั้งเป็นคราว

ฺBreakingnews