MBA Gossip

 • ข้าวผัดหมู - *เครื่องปรุง* 1. ข้าวสวย ¾ ถ้วยตวง 2. หมูสับ 50 กรัม 3. หมูแฮมหั่นเป็นเส้นฝอย 3 แผ่น 4. หมูยอหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า 1 ช้อนโต๊ะ 5. กระเทีย...
  1 ปีที่ผ่านมา
 • ปวดหลัง - * อาการปวดหลังร่วมกับแขนขาชาไม่มีแรง* กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวเป็นไปได้ว่าไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ทางที่ดีควรรีบปรึก...
  1 ปีที่ผ่านมา
 • เพื่อนแพง - พุทธศักราช 2476 นาข้าวชูรวงทองเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งบ้านสร้าง อำเภอหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี เสียงควบขี่ไอ้เปลี่ยว ควายคู่ใจของ ไอ้ลอ (ศุกลวัฒน์ คณารศ)...
  3 ปีที่ผ่านมา
Custom Search
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

CSR กับการตลาดเพื่อสังคม

ปฏิกิริยา:  
1. เป็นการอิงตัวผู้บริโภคเป็นหลัก (Consumer Orientation)
ในการวางแผนการตลาดเพื่อสังคมผู้วางแผนจะต้องวางแผนบนพื้นฐานของข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางประชากร (Demographics) เช่นเพศอายุรายได้ระดับการศึกษาอาชีพสถานภาพสมรสเป็นต้นลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographics) เช่นความต้องการแรงจูงใจการรับรู้การเรียนรู้ทัศนคติบุคลิกภาพเป็นต้นลักษณะด้านพฤติกรรม (Behaviors) และข้อมูลในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นกระบวนการทางสังคม (Social Process)
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถือเป็นกระบวนการทางสังคมที่จะต้องเกี่ยวพันกับกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มที่ล้วนมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่นักวางแผนการตลาดเพื่อสังคมจะต้องพิจารณาตัวแปร ด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของสังคมเช่นสิ่งแวดล้อมในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองการปกครองเทคโนโลยีและการศึกษาเป็นต้นเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละสังคม
3. เป็นการใช้ความพยายามทางการตลาดที่ผสมผสานร่วมกัน (Integrated Marketing Efforts)
นักการตลาดเพื่อสังคมจะใช้แนวคิดส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ร่วมกันในการสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายหรือที่นิยมเรียกว่า “4Ps” ประกอบด้วยกลยุทธ์ 4 ด้านคือ
1) กลยุทธ์ในด้านผลิตภัณฑ์ (Products)
2) ราคา (Price)
3) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
4. เป็นการปฏิบัติการที่สร้างประโยชน์ (Profitable Operations)
การตลาดเพื่อสังคมเป็นการดาเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งระดับบุคคลกลุ่มบุคคลชุมชนหรือในสังคมโดยรวม
5. เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่กลุ่มเป้าหมายเต็มใจ (The Behavioral Change is Voluntary)
เป็นการวางแผนเพื่อสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายด้วยความเต็มใจ 
6. เป็นการเลือกและสร้างอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (We select and influence a Target Audience)
เป็นการวางแผนที่จะสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มประชากรเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพพอที่จะโน้มน้าวใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย นักการตลาดเชิงสังคมจะใช้กระบวนการทางการตลาดเชิงพาณิชย์เข้ามาช่วยโดยการ ใช้วิธีการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ฺBreakingnews

 • Marketing research - การวิจัยการตลาด (Marketing research) นั้นคือการทำวิจัยเพื่อนำข้อสรุปมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดโดยนำข้อมูลจากการทำวิจัยนั้นมาวิเคราะห์ทางสถิติและนำมาคีควา...
  1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน - 1. ความสำคัญต่อพนักงาน พนักงานย่อมต้องการทราบว่า ผลการปฏิบัติงานของตนเป็นอย่างไรมีคุณค่าหรือไม่เพียงใดในสายตาของผู้บังคับบัญชา มีจุดบกพร่องที่ควรจะต้องปรั...
  9 เดือนที่ผ่านมา
 • แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ - 1. ชาย 3 คน ขุดบ่อได้ 3 บ่อ เสร็จใน 3 วัน ชาย 6 คน ขุนบ่อ 6 บ่อ เสร็จในกี่วัน ก. 2 วัน ข. 3 วัน ...
  1 ปีที่ผ่านมา
 • BCG Matrix - BCG Matrix ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา (Question Mark) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายสูง แต่ส่วนครองตลาดเปรียบเทียบต่ำ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นผลิตภัณ...
  1 ปีที่ผ่านมา