MBA Gossip

  • ข้าวผัดหมู - *เครื่องปรุง* 1. ข้าวสวย ¾ ถ้วยตวง 2. หมูสับ 50 กรัม 3. หมูแฮมหั่นเป็นเส้นฝอย 3 แผ่น 4. หมูยอหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า 1 ช้อนโต๊ะ 5. กระเทีย...
    1 ปีที่ผ่านมา
  • ปวดหลัง - * อาการปวดหลังร่วมกับแขนขาชาไม่มีแรง* กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวเป็นไปได้ว่าไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ทางที่ดีควรรีบปรึก...
    1 ปีที่ผ่านมา
  • เพื่อนแพง - พุทธศักราช 2476 นาข้าวชูรวงทองเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งบ้านสร้าง อำเภอหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี เสียงควบขี่ไอ้เปลี่ยว ควายคู่ใจของ ไอ้ลอ (ศุกลวัฒน์ คณารศ)...
    3 ปีที่ผ่านมา
Custom Search
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling)

ปฏิกิริยา:  
ฐานข๎อมูลของลูกค๎า (Database) การตลาดทางตรงถือเป็นการทาการตลาดโดยใช๎ฐานข๎อมูล (Database Marketing) ซึ่งหมายถึง กระบวนการสร๎างการเก็บรักษาและการใช๎ฐานข๎อมูลของลูกค๎าและฐานข๎อมูลอื่น โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อสื่อสารและซื้อขาย โดยเป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลอยำงมีระบบเกี่ยวกับลูกค๎า หรือกลุํมเป้าหมายให๎เป็นปัจจุบัน สามารถเข๎าถึงและนาไปใช๎เพื่อจุดมุํงหมายทางการตลาดได๎ หรือเพื่อสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค๎า
การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เป็นผู๎แทนขององค์กรที่ไปพบผู๎ที่คาดหวัง โดยมีวัตถุประสงค์วำจะเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู๎ที่คาดหวังให๎เป็นลูกค๎า โดยใช๎กระบวนการขาย (Selling Process) ซึ่งแบํงเป็น

การเสาะแสวงหาผู๎ที่คาดวำจะเป็นลูกค๎า (The Prospecting) หมายถึงวิธีการดาเนินการเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบัญชีรายชื่อของบุคคลหรือสถาบันที่มีโอกาสจะเป็นผู๎ที่คาดวำจะเป็นลูกค๎า

การเตรียมการกํอนเข๎าพบลูกค๎า (The Preapproach) หมายถึงขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับลูกค๎าที่ผำนการกลั่นกรองแล๎ว

การเข๎าพบลูกค๎า (The Approach) หมายถึงการใช๎ความพยายามเพื่อให๎มีโอกาสพบปะสนทนากับลูกค๎า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกความเอาใจใสํจากลูกค๎า ทาให๎ลูกค๎าสนใจ และนาไปสูํการเสนอขายอยำงแนบเนียน

การเสนอขายและสาธิตการขาย (The Presentation and Demonstration) การเสนอขายคือ การที่พนักงานทาการเสนอสินค๎าหรือบริการให๎แกํลูกค๎า โดยมีจุดมุํงหมายที่จะโน๎มน๎าวจิตใจของลูกค๎าให๎มาใช๎สินค๎า หรือใช๎สินค๎าที่เคยใช๎อยูํแล๎วตํอไปและตลอดไป แบํงออกเป็น 2 สํวนคือ การเสนอคือการแจ๎งให๎ลูกค๎าทราบถึงคุณลักษณะตำงๆของสินค๎าหรือบริการ และการขายคือการแจ๎งให๎ลูกค๎าทราบถึงผลประโยชน์และข๎อได๎เปรียบตำงๆที่ลูกค๎าจะได๎รับจากสินค๎าหรือบริการนั้นๆ

การจัดการกับข๎อโต๎แย๎ง (The Objection) ข๎อโต๎แย๎งทางการขายคือ พฤติกรรมตำงๆที่ผู๎มุํงหวังได๎แสดงออกมาในทางตํอต๎านหรือไมํเห็นด๎วย ในขณะที่พนักงานกาลังดาเนินการสาธิตสินค๎า

การปิดการขาย (The Closing) เป็นเทคนิคที่นาออกมาใช๎เพื่อให๎ได๎ใบสั่งซื้อจากลูกค๎า โดยเทคนิคนี้จะต๎องนาออกมาใช๎ในจังหวะเวลาที่เหมาะสม นั่นก็คือจังหวะที่มีสัญญาณวำลูกค๎าพร๎อมจะซื้อแล๎ว ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นด๎วยความสมัครใจของลูกค๎า

การติดตามผลและดูแลลูกค๎า (The Follow-Up) เป็นการรับประกันความพอใจของลูกค๎า รวมถึงการแวะเยี่ยมลูกค๎าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล๎วเป็นครั้งเป็นคราว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ฺBreakingnews