MBA Gossip

 • ข้าวผัดหมู - *เครื่องปรุง* 1. ข้าวสวย ¾ ถ้วยตวง 2. หมูสับ 50 กรัม 3. หมูแฮมหั่นเป็นเส้นฝอย 3 แผ่น 4. หมูยอหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า 1 ช้อนโต๊ะ 5. กระเทีย...
  1 ปีที่ผ่านมา
 • ปวดหลัง - * อาการปวดหลังร่วมกับแขนขาชาไม่มีแรง* กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวเป็นไปได้ว่าไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ทางที่ดีควรรีบปรึก...
  1 ปีที่ผ่านมา
 • เพื่อนแพง - พุทธศักราช 2476 นาข้าวชูรวงทองเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งบ้านสร้าง อำเภอหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี เสียงควบขี่ไอ้เปลี่ยว ควายคู่ใจของ ไอ้ลอ (ศุกลวัฒน์ คณารศ)...
  3 ปีที่ผ่านมา
Custom Search
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

กลยุทธ์ระดับบริษัท

ปฏิกิริยา:  
กลยุทธ์ระดับบริษัท (corporate  level  strategy)  เป็นกลยุทธ์ที่องค์การต้องมีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของทั้งองค์การว่าจะมีการมุ่งเน้นให้เกิดการเติบโตโดยธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงกับธุรกิจก่อนที่จะมีการเติบโตต่อไปในอนาคต  การมุ่งเน้นการดำเนินงาน  3  แนวทาง  อันเป็นกลยุทธ์แม่บท ได้แก่  กลยุทธ์การเจริญเติบโต เป็นการขยายกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้น     กลยุทธ์การคงที่ เป็นการรักษากิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทตามเดิมต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง  และกลยุทธ์การหดตัว เป็นการลดระดับหรือขนาดของกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทลง  กลยุทธ์ทั้ง 3 ยังประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงานหลายทาง
                อาจกล่าวได้ว่า กลยุทธ์แม่บท เป็นกลยุทธ์ระดับบริษัทที่มีหลักการจัดการกลยุทธ์ คือ การระบุถึงกิจกรรมสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ และค้นหาวิถีทางเหมาะสม  ในการขยายตัวหรือลดขนาด  ปัจจุบันต่างรวมตัวกัน (merger)  การซื้อกิจการ (acquisition)  ฯลฯ  วิธีการดังกล่าวเสมือนเป็นกลยุทธ์ที่มีเป้าหมาย คือ ทำให้สามารถในการทำกำไรในระยะยาวของบริษัทเป็นไปโดยสูงสุดโดยกลยุทธ์ระดับบริษัทที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวางในธุรกิจปัจจุบันนั้นประกอบไปด้วยทางเลือกในการกำหนดทิศทางของธุรกิจสองด้าน คือ การมุ่งเน้นที่ธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง และการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจต่าง ๆ

การวิเคราะห์เครือข่ายธุรกิจเพื่อการลงทุน  เป็นการวิเคราะห์ประเมินเปรียบเทียบตำแหน่งของบริษัทในอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทหรือกลยุทธ์ระดับบริษัท  เพื่อให้ทราบว่าตำแหน่ง SBU ของบริษัทในปัจจุบันเป็นอย่างไร และจะได้กำหนดบทบาทของแต่ละ  SBU ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม  ตลอดจนให้บริษัทได้จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยที่เครื่องมือที่นำมาใช้ ได้แก่
ตัวแบบของกลุ่มที่ปรึกษาแห่งเมืองบอสตันที่เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและส่วนครองตลาดสัมพันธ์มาจัดแสดงในรูปของแมททริกซ์ เรียกว่า  “growth – share  matrix”  หรือ “BCG’s  matrix”  มาใช้ในการวิเคราะห์
ตัวแบบของบริษัทเจอเนอรัลอิเล็กตริก  เป็นการวิเคราะห์โดยหลักของ  SWOT  analysis  เพื่อประเมินจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  ของแต่ละ  SBU  ของบริษัท  โดยใช้ปัจจัยโอกาสและอุปสรรค  ได้แก่  ขนาดของตลาด  อัตราการเจริญเติบโตของตลาด  ความรุนแรงของการแข่งขัน  และข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย  กับปัจจัยจุดแข็งจุดอ่อน  ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม  ส่วนครองตลาด  ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา และการบริหารการตลาด เป็นต้น
              ตัวแบบวงจรชีวิตตลาดและความแข็งแกร่งทางแข่งขันเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัย  คือ  ความแข็งแกร่งทางการแข่งขันและขั้นตอนของวงจรชีวิตตลาดที่มีปัจจัยหลายปัจจัยเป็นเกณฑ์การประเมิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ฺBreakingnews

 • Marketing research - การวิจัยการตลาด (Marketing research) นั้นคือการทำวิจัยเพื่อนำข้อสรุปมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดโดยนำข้อมูลจากการทำวิจัยนั้นมาวิเคราะห์ทางสถิติและนำมาคีควา...
  1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน - 1. ความสำคัญต่อพนักงาน พนักงานย่อมต้องการทราบว่า ผลการปฏิบัติงานของตนเป็นอย่างไรมีคุณค่าหรือไม่เพียงใดในสายตาของผู้บังคับบัญชา มีจุดบกพร่องที่ควรจะต้องปรั...
  9 เดือนที่ผ่านมา
 • แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ - 1. ชาย 3 คน ขุดบ่อได้ 3 บ่อ เสร็จใน 3 วัน ชาย 6 คน ขุนบ่อ 6 บ่อ เสร็จในกี่วัน ก. 2 วัน ข. 3 วัน ...
  1 ปีที่ผ่านมา
 • BCG Matrix - BCG Matrix ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา (Question Mark) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายสูง แต่ส่วนครองตลาดเปรียบเทียบต่ำ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นผลิตภัณ...
  1 ปีที่ผ่านมา