MBA Gossip

  • ข้าวผัดหมู - *เครื่องปรุง* 1. ข้าวสวย ¾ ถ้วยตวง 2. หมูสับ 50 กรัม 3. หมูแฮมหั่นเป็นเส้นฝอย 3 แผ่น 4. หมูยอหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า 1 ช้อนโต๊ะ 5. กระเทีย...
    1 ปีที่ผ่านมา
  • ปวดหลัง - * อาการปวดหลังร่วมกับแขนขาชาไม่มีแรง* กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวเป็นไปได้ว่าไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ทางที่ดีควรรีบปรึก...
    1 ปีที่ผ่านมา
  • เพื่อนแพง - พุทธศักราช 2476 นาข้าวชูรวงทองเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งบ้านสร้าง อำเภอหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี เสียงควบขี่ไอ้เปลี่ยว ควายคู่ใจของ ไอ้ลอ (ศุกลวัฒน์ คณารศ)...
    3 ปีที่ผ่านมา
Custom Search
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ผลตอบแทนของปัจจัยการผลิต

ปฏิกิริยา:  
ผลตอบแทนที่เจ้าของปัจจัยการผลิตจะได้รับจากการถือครองปัจจัยการผลิต 
ซึ่งจะได้มากหรือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้และปริมาณของปัจจัยการผลิต
นั้นๆที่มีอยู่ในตลาดดังนี้ 

ผู้ที่ถือครองที่ดินและให้ผู้อื่นเช่า จะได้ผลตอบแทนอยู่ในรูปของ ค่าเช่า (rent) 

แรงงาน ผู้เป็นเจ้าของแรงงานจะได้รับผลตอบแทนอยู่ในรูปของ ค่าจ้างหรือเงินเดือน
(wage or salary) 

ทุน ผู้เป็นเจ้าของทุนจะได้รับผลตอบแทนอยู่ในรูปของ ดอกเบี้ย (interest) 

ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการจะได้รับผลตอบแทนอยู่ในรูปของ กำไร (profit) 

นอกจากนี้ เรายังสามารถแบ่งปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ 4 ชนิดดังกล่าว ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

ปัจจัยคงที่ (fixed factor) หมายถึงปัจจัยการผลิตประเภทที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต นั่นคือ ไม่ว่าจะผลิตผลผลิตมากหรือน้อยเพียงใดก็จะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่คงที่เท่านั้น โดยทั่วไปปัจจัยคงที่ได้แก่พวกทุนถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือ 

ปัจจัยผันแปร (variable factor) 
หมายถึงปัจจัยการผลิตประเภทที่แปรเปลี่ยนตามปริมาณการผลิต กล่าวคือ ถ้าผลิตปริมาณมากจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตมาก ในทางกลับกัน ถ้าผลิตปริมาณน้อยก็จะใช้ปัจจัยการผลิตน้อย หรือถ้าไม่ผลิตเลยก็จะไม่ต้องใช้เลย โดยทั่วไปปัจจัยผันแปรได้แก่พวกทุนหมุนเวียน เช่น วัตถุดิบประเภทต่างๆ น้ำประปา ไฟฟ้า แรงงาน ฯลฯ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ฺBreakingnews