MBA Gossip

 • ข้าวผัดหมู - *เครื่องปรุง* 1. ข้าวสวย ¾ ถ้วยตวง 2. หมูสับ 50 กรัม 3. หมูแฮมหั่นเป็นเส้นฝอย 3 แผ่น 4. หมูยอหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า 1 ช้อนโต๊ะ 5. กระเทีย...
  1 ปีที่ผ่านมา
 • ปวดหลัง - * อาการปวดหลังร่วมกับแขนขาชาไม่มีแรง* กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวเป็นไปได้ว่าไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ทางที่ดีควรรีบปรึก...
  1 ปีที่ผ่านมา
 • เพื่อนแพง - พุทธศักราช 2476 นาข้าวชูรวงทองเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งบ้านสร้าง อำเภอหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี เสียงควบขี่ไอ้เปลี่ยว ควายคู่ใจของ ไอ้ลอ (ศุกลวัฒน์ คณารศ)...
  3 ปีที่ผ่านมา
Custom Search
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กลยุทธ์กับความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์การธุรกิจ

ปฏิกิริยา:  
การจัดการเชิงกลยุทธ์คือ การพิจารณาหาสาเหตุว่าเพราะอะไรองค์การบางแห่งจึงประสบความสำเร็จมากกว่าอีกองค์กรหนึ่ง จากการศึกษาพบว่ามีปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่องค์กรนั้นๆ อยู่ ประเทศที่องค์กรนั้นอยู่ และปัจจัยภายในต่างๆ ขององค์กรนั้น เช่น ทรัพยากร ความสามารถ และกลยุทธ์ การศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์นี้จะทำการศึกษาว่าเพราะเหตุใดองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมบางประเภทจึงได้รับผลตอบแทนมากกว่าองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่น หรืออีกนัยหนึ่งทำไมอุตสาหกรรมบางแห่งจึงให้ผลตอบแทนที่ดีกว่อุตสาหกรรมอื่น นอกจากนี้ลักษณะประเทศก็มีอิทธิพลต่อความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ  คือมีความเป็นสากลและโลกาภิวัฒน์มากน้อยเพียงใด จากการศึกษาต่อมาทำให้ทราบว่าทำไมบริษัทรถยนต์และอิเลกโทรนิกส์ที่ประสบความสำเร็จจึงมักจะตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทด้านยาและเคมีภัณฑ์จึงตั้งอยู่ในอเมริกาและสวิสเซอร์แลนด์  นอกจากนี้ปัจจัยภายในองค์กรมีส่วนต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรด้วย  กลยุทธ์ที่ดีจะช่วยในการจัดการให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้แม้จะมีผลตอบแทนที่ต่ำ เช่น กรณี Southwest Airline ที่ดำเนินการอยู่ในอุตสาหกรรมการบินที่กำลังตกต่ำ ซึ่งวามสำเร็จของ  Southwest Airline เป็นผลมาจากปัจจัยภายในบริษัทที่ทำให้ต้นทุนต่ำและมีความภักดีของลูกค้าสูง ในกรณีกลับกันก็ศึกษาว่าทำไมบางอุตสาหกรรมมีผลการดำนเนินงานดี ทั้งที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนที่ดี
        ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ มากมาย ทั้งทางด้านปัจจัยภายนอกต่างๆ ขององค์กร ปัจจัยภายในด้านต่างๆ ขององค์กร การแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจรวมทั้งแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 4 ขั้นตอน คือ
 1. การตรวจอบสภาพแวดล้อม (Environmental scanning)
 2. การจัดทำกลยุทธ์  (Strategy Formulation)
 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategy implementation)
 4. การประเมินผลและการควบคุม (evaluation and control)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ฺBreakingnews